תקנון

ברוכים הבאים לאתר "איי אם דה שף" – I am da chef (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן.

האתר "איי אם דה שף" הנו אתר מתכונים ייחודי אשר מציע לגולשים מנוע חיפוש משוכלל המאפשר לאתר מתכונים על בסיס המצרכים שמצויים ברשותו של המשתמש.

תנאי השימוש באתר " איי אם דה שף"

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

  

הסכמה לתקנון

השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים -(כולל מסירת כל מידע לפרסום  באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעיד על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, כפי שיתעדכנו על ידי "איי אם דה שף" מעת לעת, הכול  כמפורט בתקנון זה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו  בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות  המפורטים בתקנון זה, ויקיים אותם.

תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

התקנון נועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר לבין "איי אם דה שף", ולכן- הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין "איי אם דה שף" או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם ללא סייג, וכן מאשר כי נהג וינהג על פי הכתוב בתקנון.

 

שימוש באתר

על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "איי אם דה שף" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך  בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש.  אין לשנות, לסלף  או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

זכות שימוש

מפעילת האתר אינה בודקת את  זכותם של  המשתמשים באתר לפרסם מידע באתר.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים,  עדכניים ומלאים לגבי זהותו.

 

חובת הודעה על שימוש בלתי מורשה

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך הבעת או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מאיימים, ו/או שיש בהם משום עידוד לביצוע דבר אלימות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מפרים את החוק בכל דרך שהיא.

אם קיים חשש כי מישהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך ל"איי אם דה שף" באופן מיידי.

מובהר בזאת  כי "איי אם דה שף"  שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות הבלעדית להסיר מידע, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה בו ייעשה שימוש בלתי ראוי באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שינויי  כללים

ל"איי אם דה שף", או למי מטעמה, שמורה הזכות לשנות את תנאי האתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. איי אם דה שף  תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה ב"איי אם דה שף", שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או שתפנה אליהם. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק  ולהתעדכן מעת לעת האם חלו באתר ובתנאיו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם.

אם המשתמש מעוניין להכניס עקב השינוי באתר שינויים בתוכן המידע שמסר לפרסום באתר,  באחריותו הבלעדית לבקש זאת בכתב  מ"איי אם דה שף"  לעשות כן.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "איי אם דה שף" ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

שליטה בפרסומים ואחריות עליהם

"איי אם דה שף" או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד "איי אם דה שף" לרכוש את המוצר המוצג בפרסום/בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסום/בפרסומת.

 

האחריות הבלעדית לכל תוכן המידע המפורסם באתר ולעצם פרסומו באתר, חלה על מפרסמי ההודעות/הפרסומים בלבד, שכן  תכנים המוצגים באתר אשר מקורם בצדדים שלישיים הינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

"איי אם דה שף" אינה מתחייבת כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים.

 

כל הסתמכות של משתמש באתר על כל תוכן או על כל מידע המוצגים ומפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפנייה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המפורסמות שם, נעשית על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

פרסום מסחרי ב"איי אם דה שף"

"איי אם דה שף" בלבד רשאית לפרסם במסגרת אתר "איי אם דה שף" מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות- ישירות ו/או באמצעות צד שלישי.

פרסומות ומסרים אלה ישולבו ככל האפשר באופן שהמשתמש יבחין ביניהם לבין תוכן הודעות האתר. שירותי האתר עומדים לרשות המשתמש בין היתר בתנאי שיסכים לצפות בפרסומות ובמסרים מסחריים.   מסיבה זאת נאסר עליו להתערב בפרסומות ובמסרים או להסירם.

                   

שמירת המידע והשימוש בו

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: סטטיסטיקה, פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמש. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

  

אבטחת פרטי המשתמשים

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים,  ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם ובכלל זאת לשמירה על סודיות המידע הנוגע לאמצעי התשלום. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אלא לפי תנאי שימוש אלה.

 

למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר, או לשרתי האתר,  או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון.

 המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו.

האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

העברת המידע לצדדים שלישיים

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

- במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.

- במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אתר "איי אם דה שף" או מי מטעמו.

- במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

 

אתרים מקושרים

באתר  עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

 

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, ושיינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות.

חל איסור על כל שימוש בזכויות יוצרים של "איי אם דה שף" ו/או של המפרסמים, בסימני מסחר המופיעים באתר ובלוגו האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, ללא הרשאה מבעלי האתר ו/או מהמפרסמים בעלי הזכויות- בכתב ומראש.

"איי אם דה שף" מעניקה ללקוח בזה, כמשתמש, אישור/רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש  בתוכנה לצורך הזנת פרטיו וכן לתצוגה ולקבלת מידע - (לרבות אפשרות להוריד מידע ולהדפיסו), וזאת בתנאי שיקפיד על קיום כל זכויות  היוצרים וכל  ההתניות האחרות שבתקנון.

המשתמש לא רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה,.

 המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר "איי אם דה שף" וביישומיו  מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

למען הסר ספק- אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג   Crawlers, Robots  וכדומה, לשם   חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר "איי אם דה שף",  ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים  מאתר "איי אם דה שף".   בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל-  חל איסור קצירה , כך שהמשתמש, אינו  רשאי להפעיל  מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי האתר,  ולא ישתמש   באתר על מנת  לאסוף מידע על כל אדם אחר. 

איסור כנ"ל  אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

מודגש כי חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

כל שימוש  הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   המשתמש  ללא כל   הודעה מוקדמת,  והמשתמש  יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו ל"איי אם דה שף" ו/או ללקוחות  "איי אם דה שף" ו/או למשתמש  עצמו בגין שימוש זה,  ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש,  וזאת - מבלי לגרוע מכל סעד  אחר המגיע ל"איי אם דה שף" על פי ההסכם ועל פי הדין.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא  להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או  בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו,  אלא באישור מראש ובכתב של "איי אם דה שף".

הגבלת אחריות איי אם דה שף

"איי אם דה שף"  משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר.

 

תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים ומוצגים כמו שהם (As is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות כלשהי של "איי אם דה שף" או מי מטעמה. "איי אם דה שף" או מי מטעמה אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים שלישיים.

בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו.

"איי אם דה שף" או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. כמו כן ומבלי לגרוע באמור, "איי אם דה שף" או מי מטעמה לא תהא אחראית לטיב ו/או לאיכות המוצרים והשירותים הניתנים והמוצעים למשתמש באתר על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה, להליכי הרכישה ו/או לאספקתם, לאיכותם ו/או לזמינותם של המוצרים ו/או השירותים כאמור.

פרשנות לתנאי השימוש

המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש האלו באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר, ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו  על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את “איי אם דה שף” ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה,  שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או   הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית   ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו ל"איי אם דה שף" ו/או למי מטעמה על  ידי המשתמש  כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או  זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה  ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר   ו/או   באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם "איי אם דה שף" או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי "איי אם דה שף". דרישת תשלום כנ"ל של "איי אם דה שף" תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של "איי אם דה שף" בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.  

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ""איי אם דה שף" ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

    

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

 הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר "איי אם דה שף",  ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה,  וכן לרבות בקשר עם השירותים  המסופקים על ידי "איי אם דה שף", בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי  הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי  יו"ר  לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

 

עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעל סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב.

הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

הבורר  יהיה חייב בנימוק החלטתו.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל  עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל  הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה  נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות   להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות,  או מכל סיבה שהיא.

היה ו"איי אם דה שף" תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא,  הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, היא  תהיה רשאית לצרף את  המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר "איי אם דה שף"  יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.  

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים   ובהתניות הכלולים במסמך  זה.

 

קבילות בהליכים משפטיים

גרסה מודפסת של תקנון זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתקנון זה  במידה שווה  ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

 

התיישנות

על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש לפנות/להפנות אל האתר  בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

פרטי התקשרות

"איי אם דה שף", האחים אוסטשינסקי 12, ראשון לציון

דוא"ל – support@iamdachef.co.il

כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כמצוין בטופס הזמנת השירותים המקוון/הידני ו/או ב"הסכם ההתקשרות"- (במקרים  בהם נחתם). כל הודעה שתישלח  לפי כתובות אלה ב'דואר רשום' תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.